Pravilnik podnošenja prijave

Na osnovu člana 23. i 37. Odluke o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja (Službeni glasnik RS, broj 55/2015), direktor Društva za posredovanje u osiguranju Pro Scadenca doo iz Novog Sada, dana 17.01.2016. godine donosi sledeći

PRAVILNIK

KOJIM JE UREĐEN POSTUPAK PODNOŠENJA PRIGOVORA DRUŠTVU I ODLUČIVANJE O NJEMU U SKLADU SA ODLUKOM O NAČINU ZAŠTITE PRAVA I INTERESA KORISNIKA USLUGA OSIGURANJA

Član 1.

Društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da u pismenoj informaciji koju pre zaključenja ugovora o osiguranju daje ugovaraču osiguranja, kao i na svojoj internet prezentaciji, navede podatke o načinu podnošenja prigovora društvu za osiguranje, obaveznom sadržaju tog prigovora i roku za dostavljanje odgovora na navode iz tog prigovora.

Član 2.

Postupanje po prigovoru i odlučivanje o njemu moraju se zasnivati na načelu jednakosti, savesnosti i efikasnosti.

Član 3.

Prigovor društvu za posredovanje u osiguranju korisnik usluge osiguranja može podneti ako je nezadovoljan pružanjem usluga tog društva, a naročito u vezi sa ugovorom o osiguranju.

Član 4.

Korisnik usluge osiguranja može podneti prigovor u pismenoj formi ‒ u poslovnim prostorijama ili preko internet prezentacije društva za posredovanje u osiguranju, poštom, telefaksom ili elektronskom poštom (imejlom) na adresu koja je namenjena za prijem prigovora.

Društvo za posredovanje u osiguranju dužno je da pismeni prigovor korisnika usluge osiguranja primi u bilo kojoj poslovnoj prostoriji u kojoj nudi usluge i da ovom korisniku, na njegov zahtev, izda potvrdu o prijemu prigovora, s naznakom mesta i vremena prijema, kao i lica zaposlenog kod društva za posredovanje u osiguranju koje je prigovor primilo.

Ako korisnik usluge osiguranja namerava da podnese prigovor usmeno, društvo za posredovanje u osiguranju dužno je da ga upozori da ono nije obavezno da razmatra usmeni prigovor, kao i da ga pouči o načinu na koji se prigovor može podneti.

Društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da adresu za prijem prigovora, broj telefaksa, odnosno adresu za prijem prigovora elektronskim putem navede u pismenoj informaciji koju pre zaključenja ugovora o osiguranju daje ugovaraču osiguranja, kao i na svojoj internet prezentaciji.

Ako je korisnik usluge osiguranja prigovor podneo preko internet prezentacije društva za posredovanje u osiguranju ili elektronskom poštom – to društvo je dužno da odmah potvrdi prijem prigovora.

Član 5.

Korisnik usluge osiguranja može podneti prigovor lično ili preko svog zastupnika, odnosno punomoćnika.

Član 6.

Prigovor sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

 • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora ako je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica,
 • razloge za prigovor i zahteve njegovog podnosioca,
 • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora,
 • datum podnošenja prigovora,
 • potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi,
 • punomoćje za zastupanje ako je prigovor podneo punomoćnik.

Član 7.

Društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da internim aktom bliže uredi postupak podnošenja prigovora i odlučivanja o njemu u skladu sa odredbama Zakona i ove odluke.

Akt iz stava 1. ove tačke sadrži oznaku lica u društvu za posredovanje u osiguranju koje je ovlašćeno za postupanje po prigovoru, odnosno za davanje odgovora na prigovor i koje raspolaže stručnim znanjima potrebnim za odlučivanje o prigovoru.

Društvo za posredovanje u osiguranju dužno je da obavesti Narodnu banku Srbije o novom aktu iz stava 1. ove tačke, odnosno o svim njegovim izmenama i/ili dopunama u roku od osam dana od dana usvajanja ovog akta, odnosno njegovih izmena i/ili dopuna.

Radi objektivne ocene navoda i dokaza iz prigovora, lice koje učestvuje u postupku iz stava 2. ove tačke ne može biti lice koje je postupalo, odnosno donelo odluku u ime društva za posredovanje u osiguranju u slučajevima u vezi s kojima je korisnik usluge osiguranja podneo prigovor.

Član 8.

Društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da podnosioca prigovora, na njegov zahtev, obavesti o toku postupka po prigovoru.

Nakon provere navoda iz prigovora, odnosno ocene svih činjenica, dokaza i informacija u vezi s tim navodima kojima raspolaže – društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da odluči o prigovoru i da podnosiocu prigovora dostavi odgovor.

Ako društvo utvrdi da nije nadležno za rešavanje prigovora, uputiće podnosioca prigovora na nadležno lice, ako se ono može utvrditi.

Član 9.

Društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da podnosiocu prigovora pismeno odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Odgovor sadrži izjašnjenje na navode iz prigovora, uz obrazloženje, ocenu osnovanosti prigovora i potpis ovlašćenog lica.

Ako društvo za posredovanje u osiguranju prigovor oceni kao osnovan, obavestiće podnosioca prigovora o tome da li su razlozi zbog kojih je prigovor uložen otklonjeni, odnosno o roku za njihovo otklanjanje i o merama koje će biti preduzete za njihovo otklanjanje.

Ako je prigovor dostavljen elektronskom poštom ili podnosilac prigovora zahteva da mu se elektronskom poštom dostavi odgovor, odgovor se može poslati u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom, u smislu zakona kojim se uređuje elektronski potpis.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, ako društvo za posredovanje u osiguranju ne može da dostavi odgovor u roku iz tog stava iz razloga koji ne zavise od njegove volje, taj rok može se produžiti za najviše 15 dana, o čemu je društvo za posredovanje u osiguranju dužno da pismeno obavesti korisnika usluge osiguranja u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Obaveštenje iz stava 4. ove tačke sadrži razloge zbog kojih nije moguće dostaviti odgovor u roku iz stava 1. ove tačke, kao i krajnji rok u kome će odgovor biti dostavljen.

Član 10.

Društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da u postupku odlučivanja o prigovoru komunicira s podnosiocem prigovora na jednostavan i razumljiv način.

Član 11.

Društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da u odgovoru na prigovor ukaže korisniku usluge osiguranja na njegovo pravo da, ako nije zadovoljan odgovorom društva, podnese prigovor Narodnoj banci Srbije.

Društvo za posredovanje u osiguranju ne može korisniku usluge osiguranja naplatiti naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.

Član 12.

Spise predmeta formirane po prigovoru društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da čuva najmanje pet godina od dana dostavljanja odgovora na prigovor.

Član 13.

Društvo za posredovanje u osiguranju dužno je da sastavi izveštaj o primljenim prigovorima i da ga elektronski dostavi Narodnoj banci Srbije, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije, i to najkasnije u roku od 15 dana od isteka tromesečja.

Pro Scadenca d.o.o.
Valerija Mihalj Volar
Direktor

Pravilnik o obavezi pružanja informacija

Na osnovu člana 111. Zakona o osiguranju (Službeni glasnik RS, broj 139/2014), direktor Društva za posredovanje u osiguranju Pro Scadenca doo iz Novog Sada, dana 17.01.2016. godine donosi sledeći

PRAVILNIK

KOJIM JE UREĐENA OBAVEZA PRUŽANJA INFORMACIJA ZA UGOVARAČA OSIGURANJA/OSIGURANIKA PRE ZAKLJUČENJA UGOVORA O OSIGURANJU I ZA VREME VAŽENJA TOG UGOVORA, SADRŽINA I NAČIN PRUŽANJA TIH INFORMACIJA, KAO I OBAVEZA ZAŠTITE PODATAKA OSIGURANIKA I DOKUMENATA

INFORMACIJE ZA UGOVARAČA OSIGURANJA

Informacije za ugovarača osiguranja pre zaključenja ugovora o osiguranju

Na osnovu člana 111. Zakona o osiguranju (Službeni glasnik RS ,broj 139/2014):

Društvo za posredovanje dužno je da, pre zaključenja ugovora o osiguranju/reosiguranju, kao i pri izmeni i/ili dopuni, odnosno produženju tih ugovora, obaveste ugovarača osiguranja/reosiguranja o:

 1. svom poslovnom imenu, sedištu i adresi sedišta;
 2. registru nadležnog organa u koji su upisani i načinu provere registracije;
 3. nazivu društava za osiguranje/reosiguranje s kojima imaju zaključen ugovor;
 4. tome da imaju neposredno, odnosno posredno pravo ili mogućnost da ostvare 10% ili više glasačkih prava, odnosno vlasništvo nad 10% ili više osnovnog kapitala u društvu za osiguranje/reosiguranje s kojim će biti zaključen ugovor o osiguranju/reosiguranju;
 5. tome da društvo za osiguranje/reosiguranje s kojim će biti zaključen ugovor o osiguranju/reosiguranju ili matično društvo tog društva imaju neposredno, odnosno posredno pravo ili mogućnost da ostvare 10% ili više glasačkih prava, odnosno vlasništvo nad 10% ili više osnovnog kapitala u tom licu;
 6. načinu zaštite njegovih prava i interesa kod tog lica;
 7. nazivu, sedištu i adresi organa nadležnog za nadzor nad poslovanjem tog lica, kao i o načinu zaštite njegovih prava i interesa kod tog organa.

U slučaju zaključivanja ugovora o životnom osiguranju, osim ovih informacija, mora da sadrži i informacije:

 1. o osnovici i kriterijumima za učešće u dobiti i načinu i rokovima za isplatu učešća u dobiti;
 2. o tabeli otkupnih vrednosti;
 3. o uslovima za ostvarivanje prava na kapitalizaciju ugovora i pravima iz takvog osiguranja;
 4. kod osiguranja vezanih za jedinice investicionih fondova – o tome ko snosi investicioni rizik, definiciji investicionih jedinica za koje su vezane naknade i o prospektu investicionog fonda, a naročito o strukturi ulaganja;
 5. o poreskim propisima koji se odnose na životno osiguranje.

U slučaju osiguranja troškova pravne zaštite kod izbora advokata ili drugog lica koje ima odgovarajuće kvalifikacije u skladu s propisom, a radi odbrane, zastupanja ili zaštite interesa osiguranika u istrazi ili postupku – osiguranik slobodno bira advokata ili drugo lice.

Kad ugovarač osiguranja i osiguranik nisu isto lice, a reč je o kolektivnom osiguranju ili osiguranju koje predstavlja povezani ugovor (sa ugovorom o prodaji robe ili o pružanju usluga između potrošača i trgovca ili u vezi s njim) ili ugovor koji je uslov za korišćenje druge finansijske usluge – društvo za osiguranje je dužno da osiguranika obavesti o podacima društva za osiguranje, kao i da mu obezbedi uslove osiguranja koji se primenjuju na ugovor o osiguranju.

Informacije za ugovarača osiguranja za vreme važenja ugovora o osiguranju

Društvo za osiguranje je dužno da, za vreme važenja ugovora o osiguranju, obavesti ugovarača osiguranja o:

 1. promeni poslovnog imena, pravne forme, sedišta i adrese sedišta društva za osiguranje s kojim je zaključen ugovor;
 2. promenama podataka, odnosno informacija u ugovoru o osiguranju.

Za vreme važenja ugovora o životnom osiguranju društvo za osiguranje je dužno da jednom godišnje obavesti osiguranika o stanju učešća u dobiti.

Sadržaj obaveštenja i način obaveštavanja

Informacije za ugovarača osiguranja pre zaključenja i za vreme važenja ugovora o osiguranju moraju biti napisani pregledno i razumljivo i sastavljeni na srpskom jeziku.

Društvo za osiguranje je dužno da sva obaveštavanja izvrši u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka koji ugovaraču osiguranja, odnosno osiguraniku omogućava da sačuva podatke, da tim podacima pristupi i da ih reprodukuje u neizmenjenom obliku u periodu koji odgovara svrsi čuvanja.

Sve informacije koje društvo za osiguranje saopštava potencijalnim ugovaračima osiguranja preko sredstava javnog informisanja moraju biti tačne, celovite i jasne, moraju se zasnivati na pouzdanim podacima, ne smeju prikrivati pravu svrhu takvog informisanja, niti na bilo koji način dovoditi u zabludu primaoce tih informacija. Sve troškove u vezi sa obaveštavanjem ovih informacija snosi društvo za osiguranje.

Pro Scadenca d.o.o.
Valerija Mihalj Volar
Direktor